Tampereen kansainvälisen koulun koulun esittelykuva

Hakeminen Tampereen kansainväliseen kouluun

Tampereen kansainvälisen koulun oppilaaksi valitaan lapsia, jotka asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien alueella ja joiden äidinkieli on englanti tai joilla muuten on riittävä englannin kielen taito.

1. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 1. luokalle sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Valituksi ensimmäiselle luokalle voi tulla myös samaisena kalenterivuonna vuotta nuorempi lapsi, jos huoltajalla on esittää suomalaisen psykologin tekemä koulukypsyystestin arvio ennen soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Lasten kielitaito testataan oppilaaksihakuvuoden helmikuussa.

Soveltuvuuskokeessa testataan lapsen

 • englannin kielen taito haastattelun ja ryhmässä tapahtuvien erilaisten kuullun ymmärtämistehtävien perusteella
 • lukemisen ja kirjoittamisen valmiuden tutkimus

Oppilaat valitaan näiden testien yhteispistemäärän perusteella. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita.

Lisäksi lapsi voidaan ottaa testaukseen 1. luokalle helmikuun jälkeenkin, jos

 • lapsi on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään kouluvuoden ajan tai
 • lapsi muuttaa Tampereen seudulle helmikuun jälkeen ja lapsen kotikieli on englanti.

Soveltuvuuskoejärjestelyt

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe viikon 6 aikana (6. ja 7.2.2018). Soveltuvuuskoeajasta tiedotetaan lapsen huoltajia mahdollisimman pian kouluun ilmoittautumisen jälkeen kuitenkin viimeistään viikolla 5. Viikolla 7 järjestetään yksi varapäivä mahdollisten sairastapausten vuoksi (huoltajan todennettava lapsen sairaus lääkärintodistuksella). Oppilaaksiottopäätöksestä tiedotetaan huoltajia mahdollisimman pian.

Soveltuvuuskokeessa testataan oppilaan toiminnallista englannin kielen taitoa. Soveltuvuuskokeen vahvistettu minimipisteraja ilmoitetaan etukäteen huoltajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa marraskuussa. Oppilaat valitaan näiden kokeiden yhteispistemäärän perusteella. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita.

Niistä oppilaista, jotka eivät helmikuussa tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat saavuttaneet soveltuvuuskokeessa vahvistetun minimipisterajan, muodostetaan paremmuusjärjestyksessä varasijalista. Paikkojen vapautuessa oppilaita valitaan varasijalistan paremmuusjärjestyksessä elokuuhun koulun alkuun saakka.

Tampereen kansainvälisessä koulussa aloittavilla ensimmäisillä luokilla on oppilaspaikkoja vähintään 20 ja enintään 96. Ryhmien enimmäiskoko määritellään palvelusopimuksessa.

Ensimmäisen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

7. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokalle painotuskoulujen hakuaikana (11.12.2017 - 19.1.2018). Oppilaan kielitaito testataan hakuvuoden tammi-helmikuussa (31.1.2018). Lisäksi oppilas voi pyrkiä 7. luokalle helmikuun jälkeenkin, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti.

Soveltuvuuskoejärjestelyt

Soveltuvuuskokeessa testataan oppilaan englannin kielen taitoa. Osa-alueina ovat mm. luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kielioppi ja suullinen esitys. Lisäksi soveltuvuuskoe testaa matemaattisen sanaston hallintaa englannin kielellä. Soveltuvuuskokeen vahvistettu minimipisteraja ilmoitetaan etukäteen.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Seitsemännen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

Oppilaspaikkojen määrä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokilla tarkistetaan vuosittain. Kouluun voidaan ottaa uusia oppilaita toiminnallisen maksimikoon asettamissa rajoissa. Maksimikoko voi vaihdella sen mukaisesti, kuinka paljon koulussa on ensisijaisia oppilaita. Tampereen kansainvälisen koulun 6.-luokkalaiset voivat jatkaa halutessaan 7. luokalle.

2-6 luokat ja 8-9 luokat

Muille kuin 1. ja 7. luokille Tampereen kansainväliseen kouluun voi pyrkiä myös, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti

Oppilaaksioton yhteydessä varmistetaan, että oppilaan englannin kielen taitotaso on riittävä englanniksi opiskeluun (mm. matemaattisen sanaston hallinta).

Lapsen syntymävuosi määrittelee lapsen luokkasijoituksen (Lv. 2018-19).

Syntymävuosi Luokka
2011 1. luokka
2010 2. luokka
2009 3. luokka
2008 4. luokka
2007 5. luokka
2006 6. luokka
2005 7. luokka
2004 8. luokka
2003 9. luokka

Siirtymäluokka (Transition class)

Tampereen kansainvälisen koulun siirtymäluokalle (Transition class) oppilaaksi voidaan valita lapsi

 • joka asuu tilapäisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien alueella
 • joka ei ole Suomen kansalainen
 • joka ei ole syntynyt Suomessa
 • jonka englannin kielen taito ei ole riittävä Tampereen kansainvälisen koulun luokille
 • jolla ei ole edellytyksiä opiskella suomen kielellä

Kaikki edellä mainitut viisi ehtoa on täytyttävä, jotta lapsi voidaan hyväksyä oppilaaksi siirtymäluokalle. Luokan maksimioppilasmäärä on 10 lasta. Oppilaspaikan voi saada enintään kolmeksi lukuvuodeksi.

Opetuksessa keskitytään englannin kielen ja matematiikan opiskeluun. Joissakin oppiaineissa oppilas voidaan integroida ikäkautensa mukaiseen Tampereen kansainvälisen koulun luokkaan.

Siirtymäluokalta oppilaalla ei ole mahdollisuutta siirtyä Tampereen kansainvälisen koulun muille luokille.