Välittäjän tehtävät

  1. Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 1075/2000 mukaan välitystoimintaa saa harjoittaa vain lääninhallituksen välitysrekisteriin merkitty henkilö tai yhtiö.  Rekisteröinnin edellytyksenä on mm. riittävä vastuuvakuutus ja ammattipätevyys.  Vain kiinteistönvälittäjäkokeen suorittanut henkilö voi käyttää nimikettä LKV.

  2. Myyjän ja välittäjän välinen toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisena.  Sopimus voi olla voimassa enintään neljä kk kerrallaan.  Ellei kauppaa synny sopimuksen voimassaoloaikana, myyjä ei ole velvollinen maksamaan välittäjälle palkkiota.  Jos myyjä esim. sairauden tai läheisensä kuoleman vuoksi irtisanoo sopimuksen sen voimassaoloaikana, on hänen korvattava välittäjälle aiheutuneet kustannukset.

    Sopimukseen on merkittävä kaikki toimeksiannon ehdot, myös palkkion määräytyminen.

  3. Kiinteistönvälittäjällä on tiedonantovelvollisuus sekä myyjää että ostajaa kohtaan.  Välittäjä huolehtii siitä, että ostaja saa kaikki kauppaan liittyvät asiakirjat.  Jos välitäjällä on aihetta epäillä, että hänen saamansa tiedot ovat virheellisiä, on hänen selvitettävä asia ja oikaistava mahdolliset virheelliset tiedot.

    Välittäjän on selvitettävä osapuolille myös veroseuraamukset ja huolehdittava kauppakirjan laatimisesta ja kaupanvahvistajan kutsumisesta kaupantekotilaisuuteen.

  4. Välittäjällä on korvausvastuu vahingosta, joka on hänen virheellisen toimintansa vuoksi aiheutunut myyjälle tai ostajalle.
© 2005 Tampereen kaupunki /
Tampereen työväenopisto