Ammattietiikan perusteet - kaikki lähteet

Yleistä

Hakala, Kopperi, Nissinen, 2002. FILO, opas aloittelevalle filosofille. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu

Hakala, Kopperi, Nissinen, 2002. FILO, etiikkaa etsimässä. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu

Hakala, Kopperi, Kotro, 2003, FILO, minä ja maailmankaikkeus. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu

Kalkas, Sarvimäki, 1997.Hoitotyön etiikan perusteet. WSOY:n graafiset laitokset, Juva

Ryynänen ym, 2000.Terveydenhuollon etiikka. WSOY, Juva

Räikkä, 1995.Hyvä ammattilainen.Johdatus ammattietiikkaan.Painatuskeskus, Helsinki

Sairaanhoitajalehdet 6-9/1996: sarja etiikan teoriat

Sairaanhoitajalehdet 3-9/1997 ja 1-2/1998: sarja etiika ja laki

Aadland,1993. Sosiaali- ja terveydenhuollon etiikka. Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu

Järvilehto T. 1994. Ihminen ja ihmisen ympäristö. Osakeyhtiö Kaleva, Oulu

Kemppainen P. & Rouvinen-Kemppainen K. 1998. Tee jotakin toisin.
Kustannusvalmennus P. & K. Oy, Vantaa

Kihniä I. 1996. Täysin purjein. Raamattutalo, Pieksämäki

Ihmiskäsitys

Laine ym., 2001. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla, WSOY, Helsinki.

Arvot ja normit

Moraali

Hoitotyön periaatteet

Anttila ym, 2001. Hoitamalla hyvää oloa. WS Bookwell Oy, Porvoo

Virjonen ym, 1992. Autan hoitamalla.Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä

Janhonen ym, 1992.Kehittyvä hoitotyö. WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo

Lappalainen ym, 1998. Auttamistyö kotona. Tammer-Paino Oy, Tampere

Potilaan oikeudet

Vaitiolovelvollisuus

Eettiset ohjeet

Etiikan järjestelmät / ajatussuunnat / lajit / teoriat

Hoitajan ammattiin kasvaminen

Laine ym., 2001. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla, WSOY, Helsinki.

Räsänen, 1994. Työvalmennus. Opetus ja oppiminen käännekohdassa, WSOY, Porvoo.

Vaittinen Marja-Leena ,1988. Terveydenhuoltoammattiin kasvaminen. Sairaanhoitajien Koulutussäätiön julkaisu. WSOY

Tapausselostusten lähteet, Matti Aho

Voutilainen ym. 2002. Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. Opas laatuuv. Stakesin oppaita 49/2002.Gummerus Kirjapaino Oy

Moilanen, 2003. Pieni hoitokoti on paras ympäristö dementoituneelle vanhukselle. Sosiaaliturva 5/2003. 

Laine ym,2001. Opi ja ohjaa.WS Bookwell Oy, Porvoo 

Tapausselostusten lähteet,Emma Aaltonen

Tapausselostusten lähteet, Jussi Lahti

Saarelainen R. ym, Mielenterveys- ja päihdetyö, yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY 

Inkinen ym. 2000. Päihdehoitotyö. Tammi

Holmila, Kantola. 2003. Pullonkauloja. Kirjoituksia alkoholistien läheisistä. STAKES

Tapausselostusten lähteet, Sari Saari

Tapausselostusten lähteet, Ville Väänänen

Aaltonen ym, 2003. Lapsen aika.WS Bookwell Oy, Porvoo

© 2004 Tampereen kaupunki
Tampereen ammattiopisto/Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos